• Regulaminy Rady Rodziców

    •  

     Regulamin konkursu składkowego RR 

      

     --------------------

      

     REGULAMIN RADY RODZICÓW

     SZKOŁY  PODSTAWOWEJ NR 9   IM. MIKOŁAJA  KOPERNIKA

      W TARNOWSKICH  GÓRACH.

      

     Rozdział I

      

     Postanowienia ogólne

     § 1

     1. Niniejszy regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Statutu Szkoły Podstawowej nr 9 im. Mikołaja Kopernika Tarnowskich Górach.
     2. Rada Rodziców jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodzi­ców.
     3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

     1) Szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 9 w Tarnowskich Górach,

     2) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły,

     3) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły,

     4) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Rodziców,

     5) przedstawicielu Rady Klasy – należy przez to rozumieć przedstawiciela Rady Klasy

     wybranego w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danej klasy,

     6) Radzie Klasy – należy przez to rozumieć organ wybierany w klasie,

     7) Przewodniczącym – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady,

     8) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Rady,

     9) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin działalności Rady Rodziców.

     1. Rada działa na zebraniach oraz przy pomocy swoich organów.
     2. Organami, o których mowa w ust. 1, są:
      1. Rady Klas,
      2. Przewodniczący,
      3. Zarząd.
     3. W skład Rady i jej ogólnoszkolnych organów mogą wchodzić wyłącznie rodzice uczniów Szkoły, a w skład rady klasy – wyłącznie rodzice uczniów danej klasy.
     4. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny i kończy się w przeddzień odbycia pierwszego posiedzenia nowej Rady, nie dłużej jednak niż do 30 września w nowym roku szkolnym.

     Rozdział II

     Zebrania RADY

     § 2

     1. Zebranie Rady może podejmować uchwały we wszystkich sprawach w zakresie jej właściwości.
     2. Do wyłącznej właściwości zebrania Rady należy:
      1. wybór Zarządu,
      2. występowanie z wnioskiem o utworzenie Rady Szkoły,
      3. coroczne proponowanie wysokości dobrowolnej składki na Fundusz Rady,
      4. rozwiązanie Rady.

     § 3

     1. W zebraniach Rady może brać udział, z głosem doradczym, Dyrektor.
     2. Do udziału w zebraniach Rady mogą być zapraszane przez Przewodniczącego, za zgoda i, lub na wniosek Rady, inne osoby, z głosem doradczym.

     § 4

     1. Zebranie Rady zwołuje Przewodniczący lub upoważniony przez niego wiceprzewodniczący Rady, z własnej inicjatywy oraz na zgłoszony Przewodniczącemu wniosek 1/3 rad klas lub Dyrektora.
     2. Zebranie Rady zwołuje się obowiązkowo we wrześniu każdego roku, a w innym terminie w zależności od potrzeb.
     3. O terminie i proponowanym porządku zebrania zawiadamia się członków Rady oraz Dyrektora, w sposób zwyczajowo przyjęty, na minimum 3 dni kalendarzowych przed planowanym terminem zebrania.
     4. W uzasadnionych przypadkach zawiadomienie, o którym mowa w ust. 3 może być dokonane najpóźniej na 1 dni przed terminem zebrania (zebranie nadzwyczajne).
     5. Zawiadomienie o terminie zebrania polega na wskazaniu daty i godziny rozpoczęcia oraz dokładnego miejsca planowanego zebrania.

      

     § 5

     Zebrania Rady przygotowuje i prowadzi Przewodniczący lub upoważniony przez niego wiceprzewodniczący Rady, przy pomocy Zarządu.

     § 6

     Projekt porządku zebrania Rady może być uzupełniany, po otwarciu zebrania, a przed zatwierdzeniem projektu, o propozycje zgłaszane przez członków Rady oraz Dyrektora. Ta sama propozycja nie może być zgłaszana więcej niż jeden raz na jednym zebraniu.

     § 7

     1. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem ust. 2.
     2. Uchwała o rozwiązaniu Rady podejmowana jest bezwzględną większością głosów.
     3. Zwykła większość głosów jest to taka liczba głosów, „za”, która przewyższa, co najmniej o jeden głos liczbę głosów “przeciw”. Pomijane są głosy “wstrzymujące się”.
     4. Bezwzględna większość głosów jest to taka liczba głosów, „za”, która przewyższa, co najmniej o jeden głos łączną liczbę głosów “przeciw” i “wstrzymujących się”.

     § 8

      

     1. Uchwały Rady, z zastrzeżeniem ust. 3, są podejmowane w głosowaniu jawnym.
     2. W głosowaniu jawnym członkowie Rady głosują przez podniesienie ręki. Głosowanie jawne przeprowadza osoba przewodnicząca zebraniu.
     3. Uchwały Rady mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym, po przyjęciu w głosowaniu jawnym formalnego wniosku w sprawie tajności głosowania.
     4. W głosowaniu tajnym członkowie Rady głosują kartami do głosowania przygotowanymi przez osobę prowadzącą zebranie. Głosowanie tajne przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna, wybierana spośród członków Rady.
     5. W głosowaniu mogą brać udział tylko i wyłącznie osoby obecne na zabraniu tzn. za głosy ważne uznaje się tylko głosy oddane przez osoby obecne na zebraniu podczas którego odbywa się głosowanie. Osoby nieobecne nie mają prawa głosu.

     § 9

     1. Quorum wymagane dla podjęcia uchwały przez Radę i wynosi co najmniej 50% członków Rady.
     2. Jeżeli pełny skład Rady stanowi liczbę nieparzystą, quorum zebrania oznacza obecność członków Rady przynajmniej równą pierwszej liczbie całkowitej po 1/2 pełnego składu.

      

     Cele i zadania RADY

     § 10

     1. Celem Rady Rodziców jest realizowanie praktycznych zadań doskonalenia całego procesu wychowania  i  nauczania  dzieci  przez  zapewnienie  ścisłej  współpracy  pomiędzy  domem a szkołą, które wspólnie powinny wypełniać swoje komplementarne funkcje.
     2. Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz społecznej funkcji szkoły.
     3. Do ważniejszych zadań Rady Rodziców należy:
      • pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania   realizacji celów i zadań szkoły;
      • zapewnienie rodzicom rzeczywistego wpływu na działalność szkoły poprzez występowanie do wszystkich organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły;
      • współpraca z organami szkoły w zakresie zapewnienia rodzicom rzetelnej informacji o:
       • planach wychowawczym szkoły i profilaktycznym,
       • regulaminie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
       • postępach w nauce i zachowaniu dziecka,
       • możliwości uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego  kształcenia dziecka;
      • gromadzenie  dobrowolnych składek rodziców  i funduszy z innych  źródeł       niezbędnych do wspierania działalności szkoły,  a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy;
      • współpraca z Samorządem Uczniowskim,
      • określanie struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców

     4.  Rada Rodziców może porozumiewać się z Radami Rodziców innych szkół, ustalając zasady i zakres współpracy.

            5.  Do kompetencji Rady Rodziców należy:

     • uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:
      • programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
      • programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;
     • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora,
     • opiniowanie szkolnych zastawów programów nauczania i podręczników,
     •  występowanie z wnioskami o opinię pracy nauczycieli,
     • opiniowanie podjęcia w szkole działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację, w szczególności organizację harcerską,
     • występowanie z wnioskiem o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju oraz udział w określaniu jego wzoru,
     • występowanie z wnioskiem o utworzenie Rady Szkoły,
     • wybór przedstawicieli rodziców do Rady Szkoły, komisji oraz innych ciał, w których przepisy przewidują udział przedstawicieli uczniów Szkoły,
     • uchwalenie propozycji wysokości składek rodziców Szkoły,
     • zatwierdzenie corocznego sprawozdania finansowego Rady po zbadaniu sprawozdania przez Komisję Rewizyjną i przedstawieniu jej opinii w tej sprawie.

      

     ROZDZIAŁ III

      

     STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ZASADY WYBORÓW RADY RODZICÓW

     ORAZ JEJ ORGANÓW WEWNETRZNYCH

      

     § 11

      

     1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców jest klasowe zebranie rodziców.
     2. Zebranie rodziców danego oddziału wybiera spośród siebie w tajnym głosowaniu KLASOWĄ RADĘ RODZICÓW, składającą się z minimum 3-ch osób, tak aby można było utworzyć funkcję przewodniczącego, skarbnika i sekretarza.

     W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym  zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.                                                 .  

     1. Do zadań Klasowej Rady należą:
      • realizowanie celów Rady na terenie danego oddziału szkolnego,
     2. reprezentowanie opinii i wniosków formułowanych przez rodziców uczniów oddziału klasowego  wobec Dyrektora i nauczycieli,
     3. występowanie z wnioskami, w tym dotyczącymi organizacji szkoły oraz oceny pracy dorobku zawodowego  nauczycieli  do  Rady Rodziców.

      

     § 12

      

     1. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu Klasowych Rad Rodziców.
     2. Plenarne zebranie Rady Rodziców szkoły wybiera spośród siebie w głosowaniu jawnym:
      • Prezydium Rady Rodziców (wewnętrzny organ kierujący),
      • Komisje Rewizyjną (organ kontrolny RR).

      

     Prezydium Rady Rodziców składa się minimum 5-ciu osób:

     • PRZEWODNICZĄCEGO
     • Z-CĘ PRZEWODNICZĄCEGO
     • SKARBNIK
     • SEKRETARZ ORAZ CZŁONKÓW PREZYDIUM

                  Prezydium dokonuje swego ukonstytuowania na swym pierwszym posiedzeniu.

     1. KOMISJA REWIZYJNA składa się z dwóch  osób.

      Co najmniej jeden członek Komisji Rewizyjnej powinien być dobrze zorientowany w przepisach prawa finansowego i rachunkowości.

     1. Prezydium może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły robocze spośród innych swoich członków  i spośród innych rodziców i osób współdziałających z rodzicami  spoza  szkoły (jako ekspertów) dla wykonania określonych zadań.

      

     § 13

      

     1. Lista kandydatów do danego organu nie może być mniejsza niż liczba miejsc ustalonych do danego organu. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustnie lub pisemnie (jeśli nie mogą być na zebraniu wyborczym) swoja zgodę na kandydowanie.
     2. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali 50% oraz jeden głos uczestników prawomocnego zebrania  wyborczego. Przy równej ilości głosów –ponowne głosowanie.
     3. Zebranie plenarne sprawozdawczo-wyborcze przebiega według następującego  porządku:
      1. wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz:
      2. komisji regulaminowej,
      3. komisji  uchwał i wniosków,
      4. komisji wyborczej.

     Wybory do tych funkcji są jawne.

     1. sprawozdanie ustępującego organu z działalności,
     2. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu organowi,
     3. informacja Dyrektora o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu placówki, przedstawienie planu nadzoru   pedagogicznego, wychowawczego i profilaktycznego,
     4. ewentualne wystąpienie zaproszonych przedstawicieli innych organów szkoły lub organizacji,
     5. plenarna dyskusja programowa,
     6. uchwalenie wniosków programowo-organizacyjnych do działalności Rady Rodziców w następnej kadencji,
     7. wybory nowych organów Rady Rodziców:
     8. ustalenie przez Komisje Regulaminową listy obecności i stwierdzenie prawomocności zebrania,
     9. przypomnienie zasad wyborczych i listy kandydatów przez Komisję Wyborczą,
     10. głosowanie,
     11. ogłoszenie wyników przez Przewodniczącego Komisji Wyborczej,
     12. wolne głosy i wnioski.
     13. Kadencja RR i jej organów trwa 1 rok, począwszy od dnia ukonstytuowania w miesiącu września do 30 września roku następnego.

      

     § 14

      

     1. Rada działa przez zebranie plenarne i organy wewnętrzne.
     2. Zebrania Rady Rodziców zwołuje się nie rzadziej niż 3 razy w roku.
     3. Prezydium Rady Rodziców obraduje nie rzadziej niż dwa razy w ciągu półrocza. Posiedzenia prezydium są protokołowane.
     4. Zebrania zwołuje Przewodniczący lub Z-ca z własnej inicjatywy lub na wniosek pisemny rad klasowych bądź Dyrekcji.
     5. Zadaniem prezydium Rady Rodziców jest bieżące kierowanie całokształtem prac w okresie między  zebraniami plenarnymi Rady Rodziców, a w szczególności:
      • zatwierdzanie planu pracy Rady Rodziców i nadzór nad jego realizacją,
      • podejmowanie decyzji dotyczących działalności finansowo – gospodarczej,
      • składanie sprawozdań ze swojej działalności na posiedzeniach plenarnych Rady Rodziców.
     6. Prezydium Rady Rodziców może w ciągu roku szkolnego ogłaszać konkursy szkolne. Regulamin poszczególnych konkursów jest opracowywany każdorazowo przez Radę w zależności od profilu danego konkursu.  
     7. Zadaniem przewodniczącego jest kierowanie całokształtem prac Rady Rodziców a zwłaszcza:
      • reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz oraz przed innymi organami szkoły,
      • koordynowanie prac wszystkich organów Rady Rodziców,
      • dokonywanie przydziału zadań i obowiązków członkom prezydium,
      • zwoływanie i prowadzenie zebrań plenarnych Rady Rodziców oraz zebrań prezydium,
      • przekazywanie wniosków i opinii oraz postulatów organom szkoły.

      

     § 15

      

     1. Pracami rady klasy kieruje przewodniczący.
     2. Przewodniczący rady klasy w szczególności:
      1. reprezentuje rodziców uczniów klasy w Radzie Rodziców,
      2. utrzymuje stały kontakt z wychowawcą uczniów klas,
      3. dokonuje podziału zadań pomiędzy członków rady klasy,
      4. zwołuje w miarę potrzeby, w tym na wniosek wychowawcy uczniów klasy, posiedzenia rady klasy.

     § 16

      

     1. Komisja rewizyjna jest organem sprawującym kontrole nad działalnością Prezydium.
     2. Do kompetencji Komisji rewizyjnej należą w szczególności:
      • kontrolowanie co najmniej raz w roku działalności finansowej Prezydium pod względem  zgodności z przepisami,
      • przedstawianie Radzie informacji  i wniosków po przeprowadzanej kontroli,
      • opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego Rady,
      • wykonywanie innych zadań kontrolnych zlecanych przez Radę.

      

     § 17

      

     1. Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów.
     2. Listę uczestników posiedzenia danego organu ustala każdorazowo sekretarz organu.
     3. Uchwały są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców Szkoły. Oddziałowe rady rodziców decydują samodzielnie, czy protokołować uchwały. Za protokolarz Rady Rodziców i jego prawidłowe prowadzenie odpowiada sekretarz Prezydium Rady Rodziców.

      

     ROZDZIAŁ IV

      

     ZASADY GROMADZENIA I WYDATKOWANIA FUNDUSZY RADY RODZICÓW

      

     § 18

      

     Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie działalności statutowej szkoły z następujących  źródeł:

     • dobrowolnych składek rodziców,
     • wpłat osób fizycznych, organizacji instytucji i fundacji,
     • dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców,
     • innych źródeł.

      

     § 19

      

     1. Wysokość składki na RR ustala się na początku każdego roku szkolnego na zebraniu rodziców klasy. Propozycję wysokości składki przedstawia dla całej szkoły Prezydium Rady Rodziców. Ustalona wysokość składki podlega indywidualnemu zadeklarowaniu jej wnoszenia przez każdego z rodziców.
     2. Jeśli do szkoły uczęszcza więcej niż jedno dziecko tych samych rodziców, całość składki płaci jedno dziecko, drugie połowę, każde następne jest od opłat zwolnione.
     3. Wydatkowanie funduszy Rady Rodziców odbywa się na podstawie „Preliminarza wydatków Rady Rodziców na rok szkolny….’’
     4. Prezydium rady rodziców może wydatkować fundusze na następujące cele:
      • pomoce szkolne,
      • sprzęt szkolny,
      • imprezy dla dzieci,
      • nagrody dla dzieci,
      • funkcjonowanie Szkoły,
      • pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania  dożywiania, odzieży, podręczników,
      • dofinansowania konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym jak dzień patrona, festyn sportowo-rekreacyjny np. z okazji Dnia Dziecka i Dnia Sportu, finały szkolne olimpiad i konkursów przedmiotowych, sportowych itp.,
      • sfinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań,
      • nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów i zespołów artystycznych szkoły,
      • zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego (w miarę potrzeb i możliwości finansowych rady rodziców),
      • zakup środków czystości, opłat za remonty i naprawy sprzętu,
      • dojazdy uczniów na konkursy i imprezy o charakterze ogólnoszkolnym,
      • sfinansowanie kosztów ponoszonych na korespondencję dotyczącą spraw ucznia,
      • zakup sprzętu gospodarczego, mebli i sprzętu sportowego.
      • własnych  projektów  jak budowa nowych pracowni, renowacje sprzętu, remonty bieżące  itp.
      • inne cele realizowane uchwałą RR,
      • dofinansowanie  działalności  statutowej szkoły,
      • zależne od życzenia czy wskazania ofiarodawcy wpłacającego środki na rzecz RR.
     5. Pisemne wnioski o przyznanie  środków z fundusz Rady Rodziców  mogą składać:
      • Dyrektor,
      • Nauczyciele,
      • Pedagog   szkolny,
      • Rady  klasowe,
      • Samorząd  uczniowski.

      

     § 20

      

     1. Za obsługę księgowo – rachunkową  funduszy  Rady Rodziców  odpowiedzialny jest skarbnik Rady Rodziców.
     2. Prezydium zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wpłat i przelewów.
     3. Osobami upoważnionymi w imieniu RR do składania podpisów na bankowej karcie wzorów podpisów są dwie osoby wyznaczone z ramienia prezydium : przewodniczący i skarbnik.
     4. Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.

                             

     ROZDZIAŁ VIII

      

     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

                                                  

     § 21

      

     1. W celu wymiany informacji i współdziałania z organami szkoły Rada Rodziców może zapraszać na swoje posiedzenia dyrektora szkoły, przewodniczącego samorządu Uczniowskiego oraz inne zainteresowane osoby.
     2. Rada Rodziców, poprzez różne działania, zapewnia realizację uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej.
     3. W przypadku nierespektowania tych uprawnień przez dyrekcję szkoły, Radę Pedagogiczną lub innych pracowników szkoły prezydium Rady Rodziców może złożyć pisemne zażalenie na ten stan rzeczy do dyrektora lub kierownictw pozostałych organów szkoły i ma prawo oczekiwać wyczerpującej odpowiedzi.
     4. W przypadku konfliktu Rady Rodziców z innymi organami Szkoły, wynikającego z nie respektowania uprawnień społeczności rodzicielskiej oraz nie udzielania wyczerpujących odpowiedzi na złożone zażalenia – Prezydium Rady Rodziców ma prawo zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego szkołę.

                                                              

     § 22

      

     1. Członkowie klasowych rad rodziców oraz prezydium Rady Rodziców mogą zostać odwołani ze swoich funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały ich wyboru, postanowią ich odwołać.
     2. Członek Rady Rodziców zobowiązany jest do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniach Rady Rodziców, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów, ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły

      

     § 23

      

     1. Rada Rodziców posługuje się pieczątką o treści:

      

     „Rada Rodziców

     przy Szkole Podstawowej nr 9

     w Tarnowskich Górach ‘’

      

      

      

      

     § 24

      

     Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

             

                            

     Uchwalono dnia: 18.11.2010 r.

      

      

      

      

      

      

      

                                                      Przewodnicząca Rady Rodziców

      

     Joanna Jacznik

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowskich Górach
   • sp_9@interia.pl
   • (+32) 285-40-92
   • ul. Korczaka 2 42-600 Tarnowskie Góry Dyrekcja: mgr Krzysztof Siwiec
   • Godziny pracy sekretariatu: poniedziałek - 7.00 do 15.30 wtorek, środa i czwartek - 7.00 do 15.00 piątek - 7.00 do 14.30 Świetlica szkolna czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 16:00
   • Od 1 stycznia 2015 Gmina Tarnowskie Góry jest płatnikiem VAT. W związku z powyższym na podstawie informacji skarbnika miasta wszystkie faktury zakupu/sprzedaży od 01.01.2016 muszą zawierać dane: Gmina Tarnowskie Góry Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika ul. J. Korczaka 2 42-600 Tarnowskie Góry NIP 645 25 381 84
  • Logowanie