• Dostępność

    • Deklaracja dostępności serwisu internetowego Szkoły Podstawowej nr 9 w Tarnowskich Górach.

     Generator WWW Edupage oferowany przez firmę LIBRUS jest przygotowany w taki sposób, aby szkoła, publikując stronę internetową, mogła spełnić wszystkie istotne wymogi standardu WCAG, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

      

     System umożliwia m.in.:

     • zmianę rozmiaru tekstu: oprócz napisów rozszerzonych oraz tekstu w postaci grafiki, rozmiar tekstu może zostać powiększony do 200% bez użycia technologii wspomagających oraz bez utraty treści lub funkcjonalności (1.4.4 AA)
     • zmianę koloru elementów strony przez użytkownika (1.4.3 AA).
     • wskazanie języka strony w atrybucie „lang” i jego zmianę w zależności od wybranego na stronie języka (3.1.1 A),
     • dodawanie atrybutu ALT do udostępnianych na stronie zdjęć oraz galerii.

      

     Generator jest również nieustannie rozwijany, a jego funkcje dostosowywane do zaleceń i trendów dotyczących tworzenia serwisów internetowych. Generator WWW został przygotowany w taki sposób, aby umożliwić prowadzenie strony internetowej zgodnie z istotnymi wymogami standardu WCAG. 

     Szkoła Podstawowa nr 9 w Tarnowskich Górach informuje, że jej serwis internetowy budowany jest w oparciu o generator, udostępniany przez Librus ikona z małą literą i oznaczająca podlinkowaną informację na serwerze edupage.org ikona z małą literą i oznaczająca podlinkowaną informację

      


     .

     Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Mikołaja Kopernika

     Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Mikołaja Kopernika zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Mikołaja Kopernika.

     • Data publikacji strony internetowej:
     • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

      

     Status pod względem zgodności z ustawą

     Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

     Brak napisów w udostępnionych filmach, część atrybutów ALT (np. obrazów) nie jest uzupełniona.

     Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

      

     Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

     • Deklarację sporządzono dnia:
     • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

     Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

      

     Informacje zwrotne i dane kontaktowe

     • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Krzysztof Siwiec.
     • E-mail: sp_9@interia.pl

     Każdy ma prawo:

     • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
     • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
     • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

     Żądanie musi zawierać:

     • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
     • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
     • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

     Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

      

     Skargi i odwołania

     Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

     • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowskich Górach

     Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowskich Górach oświadcza, że każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

      

     Dostępność architektoniczna

     Tarnowskie Góry ul. Korczaka 2
     Budynek posiada dwa osobne wejścia, w tym jedno główne. Dotarcie do budynku szkoły dla osób niepełnosprawnych (na wózkach) możliwe przy pomocy zatrudnionych pracowników obsługi. Szkoła nie posiada wind pomiędzy kondygnacjami. W celu kontaktu z pracownikiem administracji lub osobą kierującą szkołą, osoba taka schodzi na parter do osoby niepełnosprawnej. Placówka nie posiada miejsc parkingowych usytuowanych na terenie szkoły, w tym miejsc dla niepełnosprawnych. Drzwi, korytarze umożliwiają poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. Na teren szkoły można wejść z psem asystującym, za wyjątkiem pomieszczeń, gdzie aktualnie znajdują się uczniowie. Wśród zatrudnionej kadry jest osoba, która ukończyła podstawowy kurs języka migowego.
      

     Tarnowskie Góry, ul. Sobieskiego 5
     Budynek posiada trzy osobne wejścia, w tym jedno główne i jedno dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Szkoła nie posiada wind pomiędzy kondygnacjami. Dla niepełnosprawnych znajduje się pochylnia na zewnątrz budynku. Placówka nie posiada miejsc parkingowych usytuowanych na terenie szkoły, w tym miejsc dla niepełnosprawnych. Drzwi, korytarze umożliwiają poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. Na teren szkoły można wejść z psem asystującym, za wyjątkiem pomieszczeń, gdzie aktualnie znajdują się uczniowie. Wśród zatrudnionej kadry jest osoba, która ukończyła podstawowy kurs języka migowego.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowskich Górach
   • sp_9@interia.pl
   • (+32) 285-40-92
   • ul. Korczaka 2 42-600 Tarnowskie Góry Dyrekcja: mgr Krzysztof Siwiec
   • Godziny pracy sekretariatu: poniedziałek - 7.00 do 15.30 wtorek, środa i czwartek - 7.00 do 15.00 piątek - 7.00 do 14.30 Świetlica szkolna czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 16:00
   • Od 1 stycznia 2015 Gmina Tarnowskie Góry jest płatnikiem VAT. W związku z powyższym na podstawie informacji skarbnika miasta wszystkie faktury zakupu/sprzedaży od 01.01.2016 muszą zawierać dane: Gmina Tarnowskie Góry Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika ul. J. Korczaka 2 42-600 Tarnowskie Góry NIP 645 25 381 84
  • Logowanie